බාහිරස්ථ සහ අභ්‍යන්තරස්ථ පේශීන් ලෙසින් දිවෙහි පේශීන් කාණ්ඩ කල හැක.

දිවෙහි පේශීන්
Gray1019.png
බාහිරස්ථ පේශීන් විදහා දක්වමින් දිවෙහි පාර්ශවික පෙනුමක්
Gray1020.png
අභ්‍යන්තරස්ථ පේශීන් දක්වමින් දිවෙහි කිරීට පැතිකඩ
ලතින් මස්කියුලි ලින්ග්වේ
සම්භවය
නිවේශය   
ශිරාව
ස්නායුව
ක්‍රියාකාරකම්
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දිවෙහි_පේශීන්&oldid=210414" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි