ද්වාරය:තාක්‍ෂණවේදය

ස්‍රි ලන්කාව තුල දනට තාක්ශනවෙදය නම් උ විශ්යක් උසස්පෙකල සදහා එතුකලත්කර එත.එය විශයන් 3 කින් සමන්ව්තය.එවා න්ම්

      1.තාක්ශනය සදහා ව්ද්යාව
      2.ඉන්ජිනෙරු තක්ශනවෙදය
      3.තොරතුරු තක්ශනය
              නම් වෙ.මෙම විශයන්වල විශය නිර්දෙශය පහත ලින්ක් වලින් ලබගත හෙක.
      1.තාක්ශනය සදහා ව්ද්යාව-http://www.nie.sch.lk/resource/Scitecsyll3.pdf
      2.ඉන්ජිනෙරු තක්ශනවෙදය-http://www.nie.sch.lk/resource/Engtecsyll2.pdf
  
      3.ජව පද්දති තක්ශනවෙදය-http://www.nie.sch.lk/resource/Biotecsyll1.pdf
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ද්වාරය:තාක්‍ෂණවේදය&oldid=319480" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි