ප්‍රධාන මෙනුව විවෘත කරන්න
ලෝක ආර්ථික සිතියම (නාමික දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය).[1]

දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය (Gross domestic product, GDP) යනු වසරක කාලයක් තුල රටක නිෂ්පාදනය වන භාණ්ඩ හා සේවා වල මූල්‍යමය වටිනාකමයි.[2]

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දළ_දේශීය_නිෂ්පාදිතය&oldid=419536" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි