සීත යුද වකවානුවේ නේටෝ වෙත හෝ සමසමාජ කඳවුර වෙත සම්බන්ධ නොවී නොබැඳි ප්‍රතිපත්තිය අනුගමනය කල රටවල් තුන්වෙනි ලෝකය හෝ තුන්වෙනි ලෝකයේ රටවල් ලෙස හැඳින්වේ.

The "three worlds" of the Cold War era, as of the period between April 1975 (the fall of Saigon) and August 1975 (the communist takeover in Laos).[තහවුරු කර නොමැත]
  First World: United States, United Kingdom and their allies.
  Second World: Soviet Union, China, and their allies.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=තුන්වෙනි_ලෝකය&oldid=354171" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි