ශ්‍රී ලංකාවේ තැපැල් සංකේත

විකිමීඩියා ලැයිස්තු ලිපිය
(Postal codes in Sri Lanka වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

ශ්‍රී ලංකාවේ තැපැල් සංකේත යනු ශ්‍රී ලංකාවේ තැපැල් සේවය විසින් භාවිතා කරන අංක පහකින් (5) යුත් කේතයකි.[1]

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

  1. "තැපැල් සංකේත". ශ්‍රී ලංකා තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව. Retrieved 2019-07-16.