ටින්ටින්ගේ වීර ක්‍රියා ( French title "Les Aventures de Tintin et Milou" /English title "The Adventures of Tintin" )

ටින්ටින්ගේ වීර ක්‍රියා
චිත්‍රකතා මාලාවේ අනෙකුත් ප්‍රධාන චරිත අතරමැද සිටගෙන සිටින ටින්ටින්.
Created byHergé
ප්‍රකාශන තොරතුරු
ප්‍රකාශක
FormatsOriginal material for the series has been published as a strip in the comics anthology(s)  and a set of graphic novels.
Original languageFrench
Genre
Publication dateසැකිල්ල:Comics infobox sec/run
Main character(s)
නිර්මාණ කණ්ඩායම
Writer(s)Hergé
Artist(s)
Colourist(s) (all uncredited)
Creator(s)Hergé
Tintin Shop.jpg

තවද බලන්නසංස්කරණය

අඩවියෙන් බැහැර පිටුසංස්කරණය