ට්වෙන්ටිෆර්ස්ට් සෙන්චරි ෆොක්ස්

නිව්යෝර්ක් නගරයෙහි මිඩ්ටවුන් මෑන්හැට්න්හී පිහිටා ඇති ඇමරිකානු බහුජාතික ජනමාධ්‍ය සංස්ථාවකි
(ට්වෙන්ටිවර්ස්ට් සෙන්චරි ෆොක්ස් වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

ට්වෙන්ටිෆර්ස්ට් සෙන්චරි ෆොක්ස් ඉන්කෝපරේටඩ් යනු නිව්යෝර්ක් නගරයෙහි මිඩ්ටවුන් මෑන්හැට්න්හී පිහිටා ඇති ඇමරිකානු බහුජාතික ජනමාධ්‍ය සංස්ථාවකි[[]].

ට්වෙන්ටිෆර්ස්ට් සෙන්චරි ෆොක්ස් ඉන්කෝපරේටඩ්
වර්ගයපොදු