ජෝර්ජියා යන්නට ප්‍රමුඛ අර්ථ දෙකක් ඇත:

ජෝර්ජියා යන්න පහත දෑ ට ද යොමු විය හැක:

ස්ථානසංස්කරණය

Media and entertainmentසංස්කරණය

Shipsසංස්කරණය

Other usesසංස්කරණය

See alsoසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජෝර්ජියා&oldid=414903" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි