ඉන්දියවේ සහ ශ්‍රී ලංකාවේ සාම්ප්‍රදායික තාරකාශාස්ත්‍රය ජ්‍යෝතිෂ්ශාස්ත්‍රය හෙවත් ජ්‍යෝතිෂය නමිවේ.

ප්‍රධාන ශාඛාසංස්කරණය

සිද්ධාන්තසංස්කරණය

සංහිතාසංස්කරණය

හෝරාසංස්කරණය

මූලික අංගසංස්කරණය

ලග්නසංස්කරණය

නැකැත් (නක්ෂත්‍ර) 27සංස්කරණය

නැකත් යනු ද පෘථිවිය වටා අහස බෙදා ඇති එක් ක්‍රමයකි. නමුත් මෙය වැඩියෙන්ම සලකනු ලබන්නේ චන්ද්‍රයා සඳහාය. යම් අවස්ථාවක ලබා ඇති නැකත යනු එම අවස්ථාවේ චන්ද්‍රයා පිහිටා ඇති නැකත් කොටුවයි.

දසාසංස්කරණය

අධිපතියා දශා කාලය
1 අස්විද 10 මා 19 මුල කේතු අවුරුදු 7යි
2 බෙරණ 11 පුවපල් 20 පුවසල ශුක්‍ර අවුරුදු 20යි
3 කැති 12 උත්‍රපල් 21 උතුරුසල රවි අවුරුදු 6යි
4 රෙහෙන 13 හත 22 සුවන චන්ද්‍ර අවුරුදු 10යි
5 මුවසිරස 14 සිත 23 දෙනට කුජ අවුරුදු 7යි
6 අද 15 සා 24 සියාවස රාහු අවුරුදු 18යි
7 පුනාවස 16 විසා 25 පුවපුටුප ගුරු අවුරුදු 16යි
8 පුෂ 17 අනුර 26 උත්‍රපුටුප ශනි අවුරුදු 19යි
9 අස්ලිස 18 දෙට 27 රේවතී බුධ අවුරුදු 17යි


ග්‍රහයෝසංස්කරණය

යෝගසංස්කරණය

ආශ්‍රිත ලිපිසංස්කරණය

වැඩිදුර කියවීම්සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජ්‍යෝතිෂ්ශාස්ත්‍රය&oldid=358473" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි