විශාල මිරිදිය ජල ප්‍රමාණයක් රඳවාගැනීම සඳහා කෘතිමව ඉදිකල හෝ ස්වභාවිකවම විශාල මිරිදිය ප්‍රමාණයක් රැදෙන්නාවූ විවිධාකාරවූ ව්‍යුහයන් සියල්ල ජලාශ නම් පොදු නමින් හැඳින්වේ.

ස්වභාවික ජලාශසංස්කරණය

විල්සංස්කරණය

විල්ලුසංස්කරණය

එබසංස්කරණය

කෘත්‍රිම ජලාශසංස්කරණය

ජල ද්‍රෝණි හරස්කල වේලි බැඳි ජලාශසංස්කරණය

උස්සාන ජලාශසංස්කරණය

වැවුසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජලාශ&oldid=291156" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි