විශාල මිරිදිය ජල ප්‍රමාණයක් රඳවාගැනීම සඳහා කෘතිමව ඉදිකල හෝ ස්වභාවිකවම විශාල මිරිදිය ප්‍රමාණයක් රැදෙන්නාවූ විවිධාකාරවූ ව්‍යුහයන් සියල්ල ජලාශ නම් පොදු නමින් හැඳින්වේ.

ස්වභාවික ජලාශ සංස්කරණය

විල් සංස්කරණය

විල්ලු සංස්කරණය

එබ සංස්කරණය

කෘත්‍රිම ජලාශ සංස්කරණය

ජල ද්‍රෝණි හරස්කල වේලි බැඳි ජලාශ සංස්කරණය

උස්සාන ජලාශ සංස්කරණය

වැවු සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජලාශ&oldid=291156" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි