නගර ( ඉංග්‍රීසි:  city,shi?) යනු ජපානයේ පරිපාලන ඒකකයක් වේ. මේවා towns ( machi?) සහ villages ( mura?) හා සම මට්ටමේ වන අතර districts ( gun?) වල සංරචකයක් නොවේ. නගර අර්ථ දැක්වීම 1947 Local Autonomy Law යටතේ වේ. [1][2]

ජපානයේ නගර (cities)

නගර තත්ත්වයසංස්කරණය

Local Autonomy Law වගන්ති අංක අට (8) මගින් නගරයක් වශයෙන් නම් කිරීම සඳහා පහත කොන්දේසි පනවා ඇත:

  • ජනගහණය සාමාන්‍යයෙන් 50,000 හෝ ඊට වැඩි (原則として人口5万人以上)
  • නිවාස වලින් 60% ක් වත් මධ්‍යම නාගරික ප්‍රදේශය (central urban area) තුළ පිහිටා තිබීම (中心市街地の戸数が全戸数の6割以上)
  • කුටුම්භ (households) 60% ක් වත් commerce, industry හෝ වෙනත් නාගරික වෘත්තීන් ගේ රැකියාවල නිරතවීම (商工業等の都市的業態に従事する世帯人口が全人口の6割以上)
  • වෙනත් ඕනෑම වූ ප්‍රාන්ත අණ පනත් මගින් පනවා ඇති කොන්දේසි සපුරා තිබීම (他に当該都道府県の条例で定める要件を満たしていること)

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

භාහිර සබැඳිසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ජපානයේ_නගර&oldid=478366" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි