ඡන්ද විමසීමකදී ජන්දය (සහ හෝ මනාපය) ප්‍රකාශකිරීම සඳහා යොදාගන්නා පත්‍රිකා ඡන්ද පත්‍රිකා නම් වේ.

අතීතයසංස්කරණය

අතීත ඡන්ද විමසීම් වලදී චන්දය ප්‍රකාශකිරීම සඳහා ඡන්ද පත්‍රිකා හැර වෙනත් ද්‍රව්‍යද භාවිතාකර ඇත.

ආශ්‍රිත ලිපිසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඡන්ද_පත්‍රිකා&oldid=290307" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි