ඡන්ද විමසීමකදී චන්ද පෙට්ටියකට චන්දයක් ඇතුළුකරන අවස්ථාවක්


ආශ්‍රිත ලිපිසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඡන්ද_විමසීම්&oldid=290302" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි