චන්ද්‍ර සූර්ය දින දසුන්

(චන්ද්‍ර සූර්ය දින දසුන වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

චන්ද්‍ර සූර්ය දින දසුන් යනු, චන්ද්‍ර කලා සහ සූර්ය වර්ෂය යන දෙකම භාවිතා කරන දින දසුන් විශේෂයක් වෙයි.

නිදසුන් සංස්කරණය

සටහන් සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර සංස්කරණය

ආශ්‍රිත ලිපි සංස්කරණය

භාහිර සබැඳි සංස්කරණය