ග්‍රිනිච් මධ්‍යන්‍ය වේලාව

ග්‍රිනිච් මධ්‍යන්‍ය වේලාව (ඉංග්‍රීසි:  Greenwich Mean Time, GMT) යනු වේලාව පිළිබඳ යල්පැනගිය සම්මතයකි.

ග්‍රිනිච් මධ්‍යන්‍ය වේලාව
Standard World Time Zones.png
This is the zone marked '0' in the middle of the map, coloured green.
UTC offset
GMTUTC±00:00
Current time
21:07, 27 ජූනි 2022 GMT [refresh]

ආශ්‍රිතසංස්කරණය