ග්‍රිනිච් මධ්‍යන්‍ය වේලාව

ග්‍රිනිච් මධ්‍යන්‍ය වේලාව (ඉංග්‍රීසි:  Greenwich Mean Time, GMT) යනු වේලාව පිළිබඳ යල්පැනගිය සම්මතයකි.

ග්‍රිනිච් මධ්‍යන්‍ය වේලාව
Time zone
UTC offset
GMTUTC±00:00
Current time
20:21, 4 ජූනි 2024 GMT [refresh]

ආශ්‍රිත

සංස්කරණය