ග්‍රිනිච් මධ්‍යන්‍ය වේලාව

ග්‍රිනිච් මධ්‍යන්‍ය වේලාව (ඉංග්‍රීසි:  Greenwich Mean Time, GMT) යනු වේලාව පිළිබඳ යල්පැනගිය සම්මතයකි.

ග්‍රිනිච් මධ්‍යන්‍ය වේලාව
World Time Zones Map.png
This is the zone marked '0' in the middle of the map, coloured green.
UTC offset
GMTUTC±00:00
Current time
08:23, 30 සැප්තැම්බර් 2020 GMT [refresh]

ආශ්‍රිතසංස්කරණය