කොළුම්පුත් තුරෙෙ (கொழும்புத் துறை) ශ්‍රී ලංකාවේ යාපනය දිස්ත්‍රික්කය තුල පිහිටි ගම්මානයකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කොzඋම්පුත්_තුර&oldid=424684" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි