හත්කෝරලේ ගමකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කොළඹගම&oldid=468692" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි