අාරමිබය -2006 පරිගණක සංඛ්‍යාව -06

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කිරිගල්වැව_නැණසල&oldid=670023" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි