කැපූ ක්‍ෂීරපායී දළ

විවිධ ක්‍ෂීරපායීන්ගේ දළ අතීතයේ සිටම විවිධ කටයුතු සඳහා මිනිසා විසින් භාවිතයට ගැනැනි.

දළ ලබාගන්නා සතුන්සංස්කරණය

ඇත්තු සහ මැමත්සංස්කරණය

හිපපොටේමස්සංස්කරණය

වල් ඌරාසංස්කරණය

තල්මස් වර්ගසංස්කරණය

භාවිතසංස්කරණය

  • ආභරණ
  • ‍ඖෂධ
  • ආගමික කටයුතු
  • සැරසිලි
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=කැපූ_ක්‍ෂීරපායී_දළ&oldid=286216" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි