උඳුවප් (බහුරුත්හරණය)

උඳුවප් යන්නෙන් පහත දෑ අදහස් විය හැකිය:

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=උඳුවප්_(බහුරුත්හරණය)&oldid=613074" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි