ඊජිප්තුවේ පිරමීඩ

ඊජිප්තුවේ පිහිටා ඇති පිරමීඩ හැඩැති ව්‍යුහයන් සමූහයක් වේ


ඊජිප්තුවේ පිරමීඩ යනුවෙන් හැඳින්වෙන්නේ ඊජිප්තුවේ පිහිටා ඇති පිරමීඩ හැඩැති ව්‍යුහයන් සමූහයක් වේ. පුරාතන ලෝකයේ පුදුම හතෙන් (7) එකකි.

U23G17
r
O24

Unicode: 𓍋𓅓𓂋𓉴
Pyramid
රූපාක්ෂර වලින්
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඊජිප්තුවේ_පිරමීඩ&oldid=418693" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි