ඇසල යනු චන්ද්‍ර මාසයකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ඇසල&oldid=396024" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි