ඇමෙරිකානු නාවික හමුදාව

ඇමෙරිකානු නාවික හමුදාව (ඉංග්‍රීසි:  United States Navy, USN), ලොව විශාලතම නාවික හමුදාව වේ.

United States Navy
Emblem of the United States Navy.png
Emblem of the United States Navy
Founded 13 ඔක්තෝබර් 1775 (1775-10-13)
(246 years, 1 month)[note 1][1]
Country  United States
Type Navy
Role Naval warfare, power projection, nuclear deterrence, and sealift
Size 336,978 active duty personnel[2]
279,471 civilian employees[2]
101,583 ready reserve personnel[2]
290 deployable ships (as of 2019)[2] of 480 total ships
3,900+[2] Dept. of Navy manned aircraft combined (U.S. Navy operates 2,623 manned aircraft and the U.S. Marine Corps operates 1,304 manned aircraft)[3]
Part of U.S. Department of Defense
Headquarters The Pentagon
Arlington County, Virginia, U.S.
Motto "Semper Fortis" (ඉංග්‍රීසි: "Always Courageous"), (official)
"Non sibi sed patriae" (ඉංග්‍රීසි: "Not for self but for country") (unofficial)
Colors Blue, Gold[4][5]
         
March "Anchors Aweigh" මෙම ශබ්දය පිළිබඳ Play
Anniversaries 13 October
Equipment List of U.S. Navy equipment
Engagements
Decorations Streamer PUC Navy.PNG
Presidential Unit Citation
Navy Unit Commendation streamer (USMC).svg
Navy Unit Commendation
Meritorious Unit Commendation (Navy-Marine) Streamer.jpg
Meritorious Unit Commendation
Website navy.mil
Commanders
Commander-in-Chief President Donald Trump
Secretary of Defense Mark Esper
Secretary of the Navy Thomas Modly (acting)
Chief of Naval Operations ADM Michael M. Gilday
Insignia
Flag Flag of the United States Navy (official).svg
Jack Naval jack of the United States.svg
Pennant USNavyCommissionPennant.svg

සටහන්සංස්කරණය

  1. 1775–1785, 1794–present

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

  1. "Establishment of the Navy, 13 October 1775". Naval History and Heritage Command. Archived from the original on 28 April 2017. Retrieved 6 July 2017.
  2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 "The U.S. Navy". U.S. Navy. 23 August 2019. Archived from the original on 14 June 2018. Retrieved 28 August 2019.
  3. "World Air Forces 2018". Flightglobal: 17. Archived from the original on 14 June 2018. Retrieved 13 June 2018.
  4. "US Navy Traditions, Customs, & Core Values". United States Navy. Archived from the original on 10 February 2018. Retrieved 11 February 2018. The Navy's colors themselves have special meaning: Blue represents the ocean and seas; gold is the color of integrity and valor.
  5. Carlos Cabo. "Pantone colors. Convert Pantone colors to RAL, CMYK, RGB, Hex, HSL, HSB, JSON". Archived from the original on 29 December 2015. Retrieved 29 December 2015.


සැකිල්ල:US Navy navbox සැකිල්ල:US military navbox සැකිල්ල:DOD agencies navbox සැකිල්ල:NATO Maritime Forces සැකිල්ල:United States topics