අනුරාධපුර පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කය

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය ශ්‍රී ලංකාවේ උතුරු මැද පළාතේ පිහිටි දිස්ත්‍රික්කයකි. දිස්ත්‍රික්කයේ සම්පූර්ණ භූමි වර්ගප්‍රමාණය වර්ග කිමී 7,179 කි. සම්පූර්ණ ජනගහණය ( 2001දි ) 745,693 ක් විය.

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය
පරිපාලන දිස්ත්‍රික්කය
අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය ඉස්මතු කොට දැක්වුනු ශ්‍රී ලංකාවේ සිතියමක්
අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය ඉස්මතු කොට දැක්වුනු ශ්‍රී ලංකාවේ සිතියමක්
රට ශ්‍රී ලංකාව
පළාතඋතුරු මැද පළාත
විශාලතම නගරයඅනුරාධපුර
සරිය
 • මුළු7,179 කිමී2 (2,772 සතරැස් සැත)
 • භූමිය6,664 කිමී2 (2,573 සතරැස් සැත)
 • ජලය515 කිමී2 (199 සතරැස් සැත)
ජනගහණය(2001)
 • මුළු745,693
 • ඝණත්වයBad rounding here100/කිමී2 (Bad rounding here270/වර්ග සැත)
වේලා කලාපශ්‍රී ලංකාව (UTC+05:30)
ISO 3166 කේතයLK-71

ආශ්‍රිත ලිපි

සංස්කරණය