ඓතිහාසික ලියවිලි එකතූන් අධිලේඛන නම්වේ. මෙවා තැන්පත් කර ඇති ස්ථාන අධිලේඛනාගාර හෝ ලේඛන සංරක්‍ෂණාගාර ලෙස හැඳින්වේ.

අධිලේඛනාගාරයක් තුල අධිලේඛන සුරක්‍ෂිතව තබා ඇති අයුරු.

අධිලේඛන කළමණාකරණයසංස්කරණය

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අධිලේඛන&oldid=361562" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි