වර්තමානයට පෙර කාලසීමාය අතීතය නම්වේ. අතීතය යන්න සාමාන්‍යයෙන් වර්තමානයට සහ අනාගතයට සාපේකෂව හඳුනාගැනේ.

ආශ්‍රිත ලිපිසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අතීතය&oldid=438068" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි