අතාත්වික සංඛ්‍යාව

අතාත්වික සංඛ්‍යාවක් යනු, යන ගුණාංගයෙන් නිරූපණය කෙරෙන අතාත්වික ඒකකය වෙතින් තාත්වික සංඛ්‍යාවක් ගුණ කිරීමෙන් ලිවිය හැකි සංඛ්‍යාවකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අතාත්වික_සංඛ්‍යාව&oldid=357924" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි