ප්‍රධාන මෙනුව විවෘත කරන්න

අගනුවර යනු රටක ප්‍රධාන නගරයයි.

සමාන පදසංස්කරණය

  • අග නගරය
  • ප්‍රධාන නගරය
  • මහ නුවර
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=අගනුවර&oldid=250144" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි