ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී ඉනි යනු බේල්ස් සමඟ  කඩුල්ල සෑදීමට යොදා ගන්නා සිරස් ඉනි  තුනයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=Stump_(cricket)&oldid=494016" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි