ප්‍රොතෙස්තන්ත ප්‍රතිසංස්කරණය

(Protestant Reformation වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

ජොහ් කැල්වින් සහ මාටින් ලුතර් ගේ මැදිහත් වීමෙන් බටහිර ක්‍රිස්තියනි සභාව ප්‍රොතෙස්තන්ත ක්‍රිස්තියනි සභාවන්ට වෙන්වීම් මෙසේ හැදින්වේ. කතොලික සභාව යම් වෙනස් කම් සිදුකිරිමට මටින් ලුතර්ට කලින් විවිද අවස්තා වලදි උත්සාහයන් තිබුනද මොහුගේ Ninety Five Theses( අනුපස් ප්‍රබන්ද )1517 දි මුලු ක්‍රිස්තියනි ලොකය තුලම ආන්ධොලාත්මක විය. මූලික වශයෙන් කතොලික පල්ලිය තුල තිබුනාවු යම් යම් වැරදි මොහු මෙයින් හෙලිකරන ලදි.

අඩවියෙන් බැහැර පිටු

සංස්කරණය