සැකිල්ල:Ml

Example Lua module that contains a single function.

helloසංස්කරණය

  • {{#invoke:bananas|hello}} → Hello, world!

See alsoසංස්කරණය


-- For unit tests, see [[Module:Bananas/testcases]]
local p = {}

function p.hello()
	return "Hello, world!"
end

return p
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=Module:Bananas&oldid=341793" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි