තොරතුරු හා සන්නිවේදන තක්ෂණය ,ශ්‍රී ලංකාව තුල දියුණු කල යුතුව ඇති ක්‍ෂේත්‍රයක් බවට පත්ව තිබේ.ලෝකයේ පවතින ඉතා දියුණු තාක්‍ෂණයන් තවමත් ශ්‍රී ලංකව සතුව නොමැති වීම කණගාටුවට කරුණකි.එසේ වුවත් ලොකයේ වෙනත් රටවලට ගොස් එම රටවල පවතින තාක්‍ෂණයන් දියුණු කරන බුද්ධිමතුන් අප රට තුල බිහි වී සිටී. එවන් මිනිසුන් සිටින රටක් දියුණු කිරීම අපහසු වන්නේ කිමද ?

ලෝකය තුල තක්ෂණයසංස්කරණය

තක්ෂණය විවිධ පැතිකඩ ඔස්සේ ගමන් කරයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=Information_technology&oldid=419164" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි