දෘශ්‍ය පරිගණක දත්ත වෙත යොමු කිරීමේ ක්‍රමයකි.

An example of a hyperlink as commonly seen in a web browser, with a mouse pointer hovering above it
Several documents being connected by hyperlinks

ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=Hyperlink&oldid=501667" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි