දත්ත විශ්ලේෂණය

(Data analysis වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

දත්ත විශ්ලේෂණය (ඉංග්‍රීසි:  Data Analysis) යනු දත්ත පරීක්ෂණය, පිරිසිදු කිරීම, පරිණාමය සහ ආකෘති තැනීමේ ක්‍රියාවලිය වෙයි.

දත්ත විශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලිය

සංස්කරණය

දත්ත අවශ්‍යතා

සංස්කරණය

දත්ත රැස්කිරීම

සංස්කරණය

දත්ත සැකසීම

සංස්කරණය

දත්ත පිරිසිදු කිරීම

සංස්කරණය

දත්ත විග්‍රහය

සංස්කරණය

දත්ත ආකෘති තැනීම

සංස්කරණය

දත්ත පණිවුඩ හුවමාරුව

සංස්කරණය
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=දත්ත_විශ්ලේෂණය&oldid=597383" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි