සන්තති යාන්ත්‍ර විද්‍යාව

(Continuum mechanics වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

සන්තති යාන්ත්‍ර විද්‍යාව යනු ඉංග්‍රීසි බසින් Continuum mechanics නමින් හැඳින්වෙන, භෞතික විද්‍යාවේ අංශය වේ.

ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර

සංස්කරණය

භාහිර සබැඳි

සංස්කරණය
  •   Continuum mechanics හා සබැඳි මාධ්‍ය විකිමාධ්‍ය කොමන්ස් හි ඇත