සෙල්සියස් (ඉංග්‍රීසි:  Celsius) යනු උෂ්නත්වය මිනුමකි.

degree Celsius
Pakkanen.jpg
A thermometer calibrated in degrees Celsius
Unit information
Unit system: SI derived unit
Unit of... Temperature
Symbol: °C
Named after: Anders Celsius
   K    x + 273.15

ඉතිහාසයසංස්කරණය

 
An illustration of Anders Celsius's original thermometer. Note the reversed scale, where 100 is the freezing point of water and 0 is its boiling point.


ආශ්‍රිතසංස්කරණය

සටහන්සංස්කරණය

උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: <references> හි <ref> ටැගය පෙර පෙළෙහි නොතිබූ "lower-alpha" නම් සමූහ ගුණාංගයක් දරයි.
උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: <references> හි <ref> ටැගය පෙර පෙළෙහි නොතිබූ "lower-alpha" නම් සමූහ ගුණාංගයක් දරයි.

උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: <references> හි <ref> ටැගය පෙර පෙළෙහි නොතිබූ "lower-alpha" නම් සමූහ ගුණාංගයක් දරයි.

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

භාහිර සබැඳිසංස්කරණය

  The dictionary definition of Celsius at Wiktionary

සැකිල්ල:Scales of temperature සැකිල්ල:SI units

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=Celsius&oldid=460221" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි