සෙල්සියස්

(Celsius වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

සෙල්සියස් (ඉංග්‍රීසි:  Celsius) යනු උෂ්ණත්වය මිනුමකි.

degree Celsius
A thermometer calibrated in degrees Celsius
General information
Unit systemSI derived unit
Unit ofTemperature
Symbol°C
Named afterAnders Celsius
Conversions
x °C in ...... is equal to ...
   K   x + 273.15
   °F   9/5x + 32

ඉතිහාසය සංස්කරණය

 
An illustration of Anders Celsius's original thermometer. Note the reversed scale, where 100 is the freezing point of water and 0 is its boiling point.


ආශ්‍රිත සංස්කරණය

සටහන් සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර සංස්කරණය

භාහිර සබැඳි සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සෙල්සියස්&oldid=621707" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි