සෙල්සියස් (ඉංග්‍රීසි:  Celsius) යනු උෂ්නත්වය මිනුමකි.

degree Celsius
Pakkanen.jpg
A thermometer calibrated in degrees Celsius
General information
Unit systemSI derived unit
Unit ofTemperature
Symbol°C
Named afterAnders Celsius
Conversions
x °C in ...... is equal to ...
   K   x + 273.15
   °F   9/5x + 32

ඉතිහාසයසංස්කරණය

 
An illustration of Anders Celsius's original thermometer. Note the reversed scale, where 100 is the freezing point of water and 0 is its boiling point.


ආශ්‍රිතසංස්කරණය

සටහන්සංස්කරණය

උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: <references> හි <ref> ටැගය පෙර පෙළෙහි නොතිබූ "lower-alpha" නම් සමූහ ගුණාංගයක් දරයි.
උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: <references> හි <ref> ටැගය පෙර පෙළෙහි නොතිබූ "lower-alpha" නම් සමූහ ගුණාංගයක් දරයි.

උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: <references> හි <ref> ටැගය පෙර පෙළෙහි නොතිබූ "lower-alpha" නම් සමූහ ගුණාංගයක් දරයි.

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

භාහිර සබැඳිසංස්කරණය

  The dictionary definition of Celsius at Wiktionary

සැකිල්ල:Scales of temperature සැකිල්ල:SI units

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=Celsius&oldid=460221" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි