2014 තායි රාජ්‍ය විරෝධි කුමන්ත්‍රණය

2014 තායි රාජ්‍ය විරෝධි කුමන්ත්‍රණය
2013–14 තායි දේශපාලන අර්බුදයෙ කොටසකි
දිනය22 මැයි 2014
ස්ථානය තායිලන්තය
ප්‍රතිඵලය
රණපත්හු

NPOMC

තායිලන්ත රජය


Thai-coup-detat-2014-social-media-banner.jpg