1698 වසර (MDCXCVIII) බදාදා දිනයකින් පටන්ගන්නා සාමාන්‍ය අවුරුද්දකි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=1698&oldid=267527" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි