ඉස්ලාමීය නීතිවේදය ෆිඛ් නම්වේ.

ෆිඛ්
Arabicفقه
RomanizationFiqh
Literal meaning"deep understanding"
"full comprehension"
Legal systems of the world
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ෆිඛ්&oldid=335409" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි