ෆ්‍රීමේසනරි යනු ලක්ෂ හැටක් පමණ පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාවක් සාමාජිකත්වය දරණ සහෘදයන්ගේ සංවිධානයකි.

ෆ්‍රීමේසනරි ලාංඡනය
Part of a series of articles on
ෆ්‍රීමේසනරි
Freemason
Core articles

ෆ්‍රීමේසනරි · Grand Lodge · Masonic Lodge · Masonic Lodge Officers · Grand Master · Prince Hall Freemasonry · Regular Masonic jurisdictions · Continental Freemasonry

History

History of Freemasonry · Liberté chérie · Masonic manuscripts

ආරම්භයසංස්කරණය

මෙහි ආරම්භය අභිරහසක් වන අතර 14 සහ 17 සියවස් අතර ඇරඹූ බව විශ්වාස කරණු ලබයි. ඊජිප්තුවේ ආරම්භවී යුරෝපයේ වර්ධනයවී ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයට පැතිරී ඇති බවට පිලිගැනීමක් ඇත.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ෆ්‍රීමේසනරි&oldid=492338" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි