හොරණ පූර්වාරාම විහාරස්ථානය

හොරණ නගරය තුල පිිිහිටි අලංකාර ගෘහ නිර්මාණයන්ගෙන් යුත් දර්ශනීය විහාරස්ථානයක් ලෙස මෙම විිහාරස්ථානය හැඳිිින්න හැකිය.