හුස්ම ගැනීමේ අපහසුව

හුස්ම ගැනීමේ අපහසුව (ඉංග්‍රීසි:  Shortness of breath, SOB, dyspnea), යනු අවශ්‍ය පමණට හුස්ම ගැනීමට නොහැකි යැයි දැනෙන හැඟීමයි.

හුස්ම ගැනීමේ අපහසුව
වෙනත් නම්Dyspnea, dyspnoea, breathlessness, difficulty of breathing, respiratory distress
SymptomsFeverCoughSOB (cropped).jpg
උච්චාරණය
  • Dyspnea: /dɪspˈniːə/
විශේෂතාවPulmonology

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

භාහිර සැබැඳිසංස්කරණය

වර්ගීකරණය
බාහිර සම්පත්
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=හුස්ම_ගැනීමේ_අපහසුව&oldid=448774" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි