හිමෝ‍ෆිලියාව (ඉංග්‍රීසි:  heamophilia) යනු ජාන හරහා සම්ප්‍රේෂණය වන රෝගී තත්වයකි.[1]

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

  1. "හිමෝ‍ෆිලියාව (heamophilia)". onlinedoctorsl.lk. Retrieved 2018-02-09.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=හිමෝෆීලියා&oldid=417994" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි