හැරී පොටර් (චිත්‍රපට මාලාව)

ප්‍රබන්ධ චිත්‍රපට මාලාව

අධ්‍යක්ෂණය

ක්‍රිස් කොලොම්බස් (1–2)

අල්පොන්සෝ ක්වොරන්(3)

මයික් නිවල්(4)

ඩේවිඩ් යේට්ස්(5-8) 

බෙදාහැරීම

වෝනර් බ්‍රෝස් පික්චර්ස්
හැරී පොටර් (චිත්‍රපට මාලාව)

1.හැරී පොටර් සහ මායා ගල(Harry Potter and The Philosopher's Stone)

2.හැරී පොටර් සහ රහස් කුටිය( Harry Potter and The Chamber Of Secrets)

3.හැරී පොටර් සහ ඇස්කබාන් හි සිරකරු( Harry Potter And Tje Prisoner of Azkaban)

4.හැරී පොටර් සහ අග්නි කුසලානය ( Harry Potter and The Goblet Of Fire)

5.හැරී පොටර් සහ ෆීනික්ස් සංවිධානය( Harry Potter of The Order of The Phoenix)

6.හැරී පොටර් සහ අඩ ලේ කුමාරයා( Harry Potter and The Half Blood Prince)

7.හැරී පොටර් සහ මාරණයේ පවිත්‍ර වස්තු - 1 කොටස(Harry Potter and Deathly Hallows-1)

8.හැරී පොටර් සහ මාරණයේ පවිත්‍ර වස්තු -2 කොටස(Harry Potter and Deathly Hallows-2)

නිකුත් කළ දිනය

2001-2011