හයිඩ්‍රජන් යනු සරළතම මූලද්‍රව්‍ය වෙයි. එහි පරමානුක ක්‍රමාංකය 1 වන අතර ස්කන්ධ ක්‍රමාංකයද එක වෙයි. එනම් හයිඩ්‍රජන් වල පවතිනුේ එක් electron සහ එක් protone පමනි.( සාමාන්‍ය තත්වේ සමස්ථානික ොසලකා හරින ලදී)

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=හයිඩ්‍රජන්-1&oldid=470394" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි