සෞඛ්‍ය සේවා

රෝග වළක්වීම හා යහ පැවැත්ම ප්‍රවර්ධනය කිරීම

සෞඛ්‍ය සේවා (ඉංග්‍රීසි:  Health care).

NewYorkPresbyterian-Cornell.jpg
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සෞඛ්‍ය_සේවා&oldid=436337" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි