සේවා පත්‍රකලාවේදනය


සේවා පත්‍රකලාවේදනය පෘද්ගලිකය. මෙය විනෝදාශ්වාදනය ලබා දෙන මාධ්‍යක් නොව , ජනතාව උපායයන්, උපදෙස්, රහස් සහ ඇතුලාන්ත තොරතුරු ලබාදෙන ක්‍රමයකි. මේ අනුව විශාල වශයෙන් අලවි වන බොහෝ සගරා මේ ගනයට වැටේ.


සේවා පත්‍රකලාවේදනය හරහා සාර්ථක වූ සගරානම් බජට් ක්‍රැවල් , බෙටර් හෝම්ස් ඇන් ගඞෆනස් , ෆැමිල සර්කල්, ග්ලැමර් හෙප්ත , ඩේලේඩීස් හෝම් මෝර් , විමෙස් හෙල්ත් සහ වියුමැන් ආදියය. මේවානයේ බොහෝ ලිපි සෘජුවම පාටකයාව අමතයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සේවා_පත්‍රකලාවේදනය&oldid=97016" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි