සුදර්ශන ආදර්ශ විද්‍යාලය
ස්ථානය
මාතර දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව සැකිල්ල:Country data ශ්‍රී ලංකාව
තොරතුරු
වර්ගය රජයේ ප්‍රාථමික විද්‍යාලය
තත්ත්වය රාහුල විද්‍යාලයේ හා සුජාතා විද්‍යාලයේ ප්‍රාථමික අංශ ලෙස භාවිතා කිරීම සඳහා ද්විඛණ්ඩිත යි.
වැසූ ක්‍රි.ව. 1991
ශ්‍රේණි 1 ශ්‍රේණිය සිට 5 ශ්‍රේණිය දක්වා

මේවාත් බලන්නසංස්කරණය

  1. රාහුල විද්‍යාලය
  2. සුජාතා විද්‍යාලය