සිස්ටොස්කෝපය (ඉංග්‍රීසි:  cystoscope) යනු මෞත්‍රික රෝග චිකිත්සාවේ දී භාවිතා වන උපකරණයකි.

සිස්ටොස්කෝපය

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සිස්ටොස්කෝපය&oldid=432592" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි