සිව්පහර එන්ජිම

සිව් පහර එන්ජිමක් යනු වකැටියක් ක්‍රියා කරවීම සඳහා පිස්ටනයන්හි පහර හතරක් සම්පූර්ණ කිරීම සිදුවන එන්ජිමකි.

4StrokeEngine Ortho 3D Small.gif


ආශ්‍රිතසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සිව්පහර_එන්ජිම&oldid=357050" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි